7 nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP

7 nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm, 7 nguyên tắc cơ bản của HACCP như sau:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCP)

Nguyên tắc 3: Thiết lập điểm tới hạn cho mỗi CCP

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát việc kiểm soát điểm tới hạn CCP

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục

Nguyên tắc 6: Thiết lập thủ tục thẩm định của hệ thống HACCP

Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan tới các thủ tục  và các hồ sơ phù hợp với các nguyên tắc và với cách thức áp dụng chúng.

 

Share this post

There are no comments yet