Áp dụng ISO 9001

Áp dụng ISO 9001

Phương pháp triển khai và kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Mô hình quản lý chất lượng được kết hợp từ các mô hình được hình thành từ những ngày đầu của cách mạng công nghiệp như Kiểm tra chất lượng, Kiểm soát chất lượng, Đảm bảo chất lượng, trong đó việc kiểm soát các yếu tố chính ảnh hưởng lên một quá trình hay một hoạt động là yếu tố then chốt, bao gồm:

  • Kiểm soát con người: Tất cả mọi người từ lãnh đạo cao nhất đến nhân viên phải được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao; hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với chất lượng sản phẩm
  • Kiểm soát phương pháp: Phương pháp phù hợp và có ý nghĩa là phương pháp chắc chắn tạo ra những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
  • Kiểm soát thiết bị: Dùng trong sản xuất và thử nghiệm, trang thiết bị phải phù hợp với mục đích sử dụng.
  • Kiểm soát nguyên vật liệu: Phải lựa chọn được các nhà cung ứng và nhà thầu phụ có khả năng
  • Kiểm soát thông tin: Mọi thông tin phải được những người có thẩm quyền kiểm tra duyệt và ban hành.
  • Kiểm soát môi trường làm việc: Tạo ra môi trường làm việc phù hợp, không có những tác động xấu đến người lao động và các yếu tố vật chất tham gia vào sản xuất sẽ giúp tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu.

Việc quản lý chất lượng sẽ không có ý nghĩa nếu tiêu chí đáp ứng và thỏa mãn các bên liên quan (khách hàng, chủ doanh nghiệp, Nhà nước và các bên liên quan khác) không đạt được vì nó có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và của đơn vị nói riêng. Do vậy, tất cả hệ thống, mục tiêu và phương pháp đo lường được thiết lập phải đảm bảo việc nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan. Mặt khác, nếu chỉ đáp ứng khách hàng mà không đạt yêu cầu lợi nhuận cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ không thể phát triển, cho nên, yếu tố hoạch định và cải tiến liên tục để làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh và chất thải ra môi trường cũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng.

Với quan điểm trên, chuyên gia của Vinacontrol Cert sẽ khảo sát nghiên cứu và đề xuất một mô hình quản lý phù hợp với thực tế của Công ty. Đồng thời sẽ hỗ trợ cung cấp thêm một số công cụ quản lý như 5S trong quản lý môi trường làm việc, 7 công cụ thống kê trong kiểm soát sản xuất để làm tăng giá trị hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

Dự án xây dựng ISO 9001 tại Công ty sẽ được Vinacontrol Cert triển khai theo phương châm:

  • Xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng gọn nhẹ và phù hợp nhất với điều kiện của Công ty.
  • Chuyển giao tối đa kinh nghiệm và bí quyết công nghệ quản lý
  • Tối ưu hóa nguồn nhân lực để giảm chi phí thực hiện dự án

Trình tự thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu này sẽ được tiến hành qua 05 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống quản lý

Giai đoạn 3: Áp dụng và cải tiến hệ thống

Giai đoạn 4: Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng

Giai đoạn 5: Đánh giá chứng nhận

Share this post

There are no comments yet