Các bước xây dựng ISO 14001

Các bước xây dựng ISO 14001

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất, dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình. Các bước xây dựng để đạt được chứng nhận ISO 14001 như sau:

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị dự án

1.1 Đào tạo kiến thức chung về tiêu chuẩn ISO 14001

1.2 Thành lập ban chỉ đạo dự án.

1.3 Khảo sát thực trạng quá trình hoạt động của Tổ chức

1.4 Xây dựng Kế hoạch viết tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống ( Giai đoạn xây dựng văn bản)

2.1 Viết Hệ thống tài liệu theo kế hoạch phân công.

2.2 Xem xét bản thảo Hệ thống tài liệu

Giai đoạn 3:  Áp dụng và cải tiến hệ thống ISO 14001 (Triển khai áp dụng và giám sát thực hiện)

3.1 Hệ thống tài liệu được áp dụng và duy trì.

3.2 Cải tiến hệ thống tài liệu nếu cần thiết

Giai đoạn 4: Đánh giá hiệu quả (Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo)

4.1 Đào tạo đánh giá viên nội bộ

4.2 Tiến hành đánh giá nội bộ (đánh giá/kiểm tra chéo nội bộ công ty)

4.3 Thực hiện hành động khắc phục sau các lần đánh giá nội bộ.

4.4 Họp xem xét lãnh đạo về hệ thống ISO 14001

Giai đoạn 5: Đánh giá chứng nhận (Giai đoạn đánh giá cấp chứng chỉ)

5.1 Gửi bản đăng ký chứng nhận

5.2 Kế hoạch đánh giá chứng nhận ISO 14001

5.3 Khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có)

5.4 Cấp chứng nhận ISO 14001

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG BƯỚC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001.

HÃY LIÊN HỆ VỚI VINACONTROL ĐỂ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ ISO 14001, CHỨNG NHẬN ISO 14001.

Share this post

There are no comments yet