chứng nhận iso 14001

Vinacontrol đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001, chứng chỉ Vinacontrol cấp được thừa nhận trên toàn thế giới.

Tháng Bảy 2017

Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 14001

Ngày 13/06/2017 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ. Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ là một công ty hoạt động trong [...]

Tháng Sáu 2017

Giới thiệu ISO 14001

ISO 14001 là gì ? là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ [...]

Các bước xây dựng ISO 14001

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản [...]

Lợi ích của ISO 14001

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức [...]

Chỉ định chứng nhận ISO 14001 của Vinacontrol

Ngày 12/01/2017 Vinacontrol đã được Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) cấp chứng nhận ISO/IEC 17021-1:2015. Với chứng nhận này Vinacontrol đã được Công nhận là Tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO [...]

Tháng Ba 2016

Chứng nhận ISO 14001

1. Giới thiệu ISO 14001 ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các [...]