Download

Quy trình kiểm định

Quy trình kiểm định thiết bị nâng Quy trình kiểm định thang cuốn, băng tải chở người Quy trình kiểm định thang máy điện Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng Quy trình kiểm định hệ thống lạnh Quy trình kiểm định nồi hơi Quy trình kiểm [...]

Download thông tư hướng dẫn

Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 15/2014/TT-BXD  ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD cho hàng hóa vật liệu xây dựng. Thông tư 14/2010/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng - gạch, đá ốp lát Thông tư 21/2010/TT-BXD [...]

Download Quy chuẩn

QCVN 09: 2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồi hơi và bình chịu áp lực QCVN 02:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy điện QCVN [...]

Download Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn về thiết bị áp lực: QCVN 01:2008/ BLĐTBXH: Quy chuẩn Nồi hơi và thiết bị áp lực Tiêu chuẩn về Vật liệu xây dựng: QCVN 16: 2011: Quy chuẩn về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng TCVN 4732:2007   Tiêu chuẩn kỹ thuật Đá ốp [...]