Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy kính

Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy kính

  Ngày 25/12/2015 Bộ Xây dựng chỉ định cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho nhóm sản phẩm kính xây dựng theo chỉ định số 1444/QĐ-BXD.

Kinh-hop

  Như vậy quyết định này cùng với các quyết định số 1356/QĐ-BXD  và quyết định số 258/QĐ-BXD thì Vinacontrol Cert là đơn vị được chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho 10 nhóm sản phẩm trên tổng số 10 nhóm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

  Theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng thì tất cả các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm kính xây dựng đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn này.

Share this post

There are no comments yet