Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Vinacontrol Cert hoạt động và áp dụng theo các Hệ thống quản lý ISO/IEC 17021; ISO/TS 2003; ISO/IEC 17065. Các phòng ban hoạt động chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực chuyên biệt và tham mưu khi có yêu cầu của BGĐ:

  • Phòng chứng nhận: Thực hiện đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001…Thực hiện đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn (TCVN, JIS, ASTM, BS, GB….) và các Quy chuẩn (QCVN).
  • Phòng kiểm định: Cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm tra thiết bị, hàng nhập khẩu….
  • Phòng Đào tạo: Thực hiện đào tạo ATLĐ, đào tạo nhận thức, áp dụng Hệ thống quản lý, 5S…
  • Phòng kiểm tra môi trường: Thực hiện đo đạc kiểm tra môi trường
  • Phòng hành chính kế toán: Phụ  trách hành chính và áp dụng các hệ thống quản lý
  • Phòng nhân sự: Phụ trách nhân sự của công ty
  • Phòng thử nghiệm: Hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm

Share this post

There are no comments yet