Cục An toàn chỉ định Vinacontrol Cert thực hiện đào tạo ATLĐ

Cục An toàn chỉ định Vinacontrol Cert thực hiện đào tạo ATLĐ

Theo quyết định số 351/QĐ-ATLĐ của Cục An toàn – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Vinacontrol Cert là đơn vị có chức năng thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động cho 4 nhóm nghành quy định tại thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội, xem chỉ định tại đây

Theo đó Vinacontrol Cert sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho 4 nhóm nghành, đó là:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

4. Nhóm 4:
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

Share this post

One comment

  • […] vậy theo quyết định chỉ định này và quyết định chỉ định đào tạo An toàn vệ sinh lao động số351/QĐ-ATLĐ của Cục An toàn lao động thì Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol […]