Đào tạo

1. Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Vinacontrol Cert cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 như:

 • Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
 • Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư như: Vận hành xe nâng, vận hành thiết bị áp lực, người làm việc trên cao….
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

2. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:

 • ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL)
 • ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG)
 • ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH)
 • ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189
 • ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP.
 • OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP)
 • SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI)
 • ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN)

3. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động:

 • Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN)
 • 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC)
 • Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC)
 • TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN)
 • Six Sigma
 • Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ)
 • TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ).