Doanh nghiệp nào cần ISO 9001

Doanh nghiệp nào cần ISO 9001

Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2015?

–  Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.

–  Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

–  Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.

–  Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 không quy định quy mô, nghành nghề do đó mọi tổ chức đều có thể áp dụng để được chứng nhận ISO 9001 nhằm tận dụng các lợi ích mà ISO 9001 mang lại.

Xem thêm:

Lợi ích của ISO 9001

Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015

 

Share this post

There are no comments yet