Download thông tư hướng dẫn

Download thông tư hướng dẫn

Thông tư của Bộ Xây dựng:

Thông tư 15/2014/TT-BXD  ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD cho hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thông tư 14/2010/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng – gạch, đá ốp lát

Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư của Bộ Khoa học Công nghệ:

Thông tư 28/2012/TT-BHKCN quy định về việc công bố hợp chuẩn, hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/03/2009 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Khoa học – Công nghệ

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Công thương:

Thông tư 33/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Thông tư 36/2015/TT-BCT   ngày 28/10/2015 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Thông tư của Bộ Tài chính:

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư của Bộ Thông tin – Truyền thông:

Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin – Truyền thông

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải:

Thông tư 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư của Bộ Y tế:

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế

Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp

Thông tư của Bộ Công an:

Thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an

Share this post

4 comments