Chứng nhận hợp chuẩn là gì

Trả lời: Chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận hợp chuẩn có tính tự nguyện, không bắt buộc.

Ví dụ: Chứng nhận sản phẩm cửa nhựa U-PVC phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7451:2004