Chứng nhận hợp quy là gì

Trả lời: Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phầm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận hợp quy có tính bắt buộc. Tức là phải thực hiện theo quy định.

Ví dụ: Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng