Công ty của tôi nhỏ, tôi có chứng nhận được ISO 9001 không ?

Hỏi: Công ty của tôi nhỏ, tôi có chứng nhận được ISO 9001 không ?

Trả lời: Các hệ thống quản lý (ISO) bao gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000…. không có quy định về quy mô công ty do đó công ty bạn hoàn toàn có thể được chứng nhận nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của ISO.