Danh mục hàng hóa nhóm 2

1. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010

2. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Xây dựng: Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014

3. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công thương: Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015

4. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin – Truyền thông: Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014

5. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Khoa học – Công nghệ: Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/03/2009

6. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010

7. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011

8. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế: Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011

9. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an: Thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012