Nếu chứng chỉ của tôi hết hạn tôi còn được sử dụng dấu ISO hoặc dấu hợp quy không ?

Hỏi: Nếu chứng chỉ của tôi hết hạn tôi còn được sử dụng dấu ISO hoặc dấu hợp quy không ?

Trả lời: Nếu chứng chỉ của bạn hết hiệu lực thì bạn không được quyền sử dụng dấu chứng nhận, do đó câu trả lời là không được. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng con dấu chứng nhận thì bạn liên hệ tổ chức chứng nhận để cấp lại.

Trong trường hợp bạn vẫn cố tình sử dụng thì tổ chức chứng nhận có thể kiện bạn.