So sánh chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn

Trả lời:

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật (VD: TCVN).

Chứng nhận hợp quy có tính bắt buộc, còn chứng nhận hợp chuẩn có tính tự nguyện

Chứng nhận hợp quy có thể có quy định riêng, ví dụng như để đạt được chứng nhận hợp quy thì đơn vị cần được chứng nhận ISO 9001. Còn chứng nhận hợp chuẩn không có quy định riêng.