Thế nào là chứng nhận hợp quy ? thế nào là chứng nhận hợp chuẩn ?

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phầm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, ví dụ chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng.

Chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.