Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

Trụ sở chính của Vinacontrol

Trụ sở chính của Vinacontrol

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được xác định qua những dấu ấn quan trọng sau đây:

Ngày 24/10/1957: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp có quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 24/10/1957 thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (kiêm Sở Giám định hàng hóa XNK).

Ngày 16/07/1974: Bộ trưởng Ngoại Thương có quyết định số 513/BNgT-TCCB ngày 16/07/1974: Tách Sở Giám định hàng hóa XNK ra khỏi Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và đổi tên thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

Ngày 12/11/1988: Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại có quyết định số 420/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988: Hợp nhất Công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam.

Năm 2000, Vinacontrol chính thức bước vào hoạt động tư vấn và đào tạo về quản lý theo tiêu chuẩn thông qua việc thành lập Chi nhánh tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2004 và 2005: Bộ trưởng Bộ Thương mại có quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 29/11/2004 và quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/05/2005 chuyển Công ty Giám định hàng hóa XNK thành Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol.

Ngày 1/6/2005:  Chính thức hoạt động theo chế độ sở hữu cổ phần.

Ngày 21/12/2006: Vinacontrol chính thức niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), mã VNC.

Ngày 23/5/2011: Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 4 năm 2011.

Ngày 15/10/2009, sau nhiều năm triển khai hoạt động tư vấn, đào tạo về cả kỹ thuật và quản lý, cũng như chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng, Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol, tên rút gọn là Vinacontrol Cert (viết tắt là VNCE) đã được chính thức thành lập để tập trung phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Ngày 17/12/2012, Đổi tên thành Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol để đảm bảo thể hiện đầy đủ lĩnh vực hoạt động mới bao gồm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Kiểm định chất lượng và Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo.

Năm 2017 Vinacontrol Cert chính thức đổi tên thành Vinacontrol CE để phù hợp với các dịch vụ cung cấp.

Cho đến nay, Vinacontrol CE đã và đang liên tục cải tiến, đổi mới dịch vụ và phát triển thêm các dịch vụ mới để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng về sự đa dạng và chất lượng của các dịch vụ.

Download Hồ sơ năng lực tại đây