Kiểm tra không phá hủy

Kiểm tra không phá hủy

Các hạng mục kiểm tra không phá hủy (NDT):

1.Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT)

2.Kiểm tra bằng phương pháp chụp phim (RT)

3.Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu chất lỏng (PT)

4.Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu hạt từ (MT)

5.Kiểm tra bằng phương pháp dòng điện xoáy

Share this post

There are no comments yet