Đo kiểm tra môi trường lao động

Đo kiểm tra môi trường lao động

1.Thế nào là đo kiểm môi trường lao động:

Đo kiểm môi trường lao động là thực hiện đánh giá, đo đạc các yêu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động nhằm so sánh với các chuẩn mực để kết luận các yếu tố này có đạt các yêu cầu quy định hay không.
Các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan bao gồm: Công tác quản lý lao động; các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); các yếu tố vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, độ ồn, độ rung, phóng xạ, điện từ trường); bụi; hóa học; vi sinh vật gây bệnh; tâm lý lao động và éc -gô-nô-mi và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

2. Vì sao phải đo kiểm môi trường lao động:

Theo quy định tại thông tư 19/2011/TT-BYT  tất cả các đơn vị sản xuất đều phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động.

3. Vinacontrol là đơn vị thực hiện đo kiểm môi trường lao động:

Ngày 31/03/2016 Vinacontrol được Cục quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế chỉ định thực hiện việc đánh giá và đo kiểm môi  trường lao động.

Chi dinh do kiem moi truong4. Đơn vị nào phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động:

Các đơn vị liên quan tới sản xuất, chế biến hoặc đặc thù nghành đều phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động

5. Những nội dung thực hiện đo kiểm môi trường lao động

  • Lập hồ sơ vệ sinh lao động theo mẫu quy định
  • Lập kế hoạch quản lý vệ sinh lao động theo định kỳ hằng năm bao gồm các thông tin dự kiến thời gian thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động, giải pháp xử lý phòng ngừa.
  • Thực hiện đo, kiểm tra các yếu tố vệ sinh lao động theo mẫu
  • Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thành lập mới phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động sức khỏe theo quy định.

6. Các bước đo kiểm môi trường lao động:

Bước 1: Cung cấp thông tin của đơn vị cần đo kiểm
Bước 2: Vinacontrol sẽ thực hiện khảo sát thực tế để biết được các yếu tố cần đo kiểm
Bước 3: Thực hiện đo kiểm
Bước 4: Cấp kết quả đo kiểm

Hãy liên hệ với Vinacontrol để đo kiểm môi trường lao động.

Share this post

There are no comments yet