Lợi ích của ISO 14001

Lợi ích của ISO 14001

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất, dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình. Như vậy có thể thấy được lợi ích của việc chứng nhận ISO 14001 như sau:

  • Nâng cao thương hiệu của tổ chức trong công tác đấu thầu
  • Loại bỏ các mối nguy liên quan tới môi trường.
  • Tuân thủ các quy định môi trường của nhà nước, tránh bị phạt bởi các nguyên nhân từ môi trường
  • Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức
  • Chúng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai
  • Có thể giảm bớt chi phí bảo hiểm liên quan tới môi trường
  • Giúp nhân viên nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường
  • Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ.
  • ISO 14001 cũng tương thích với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, OHSAS 18001.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc giảm tác động môi trường từ các hoạt động sản xuất đang được các doanh nghiệp hướng tới. Nếu doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do đó việc thực hiện chứng nhận ISO 14001 là điều tất yếu.

Xem thêm:

Chứng nhận ISO 14001:2015

Share this post

There are no comments yet