Tag - chứng nhận hợp quy gạch ốp lát

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy gạch, đá ốp lát

1.Vì sao phải chứng nhận hợp quy gạch, chứng nhận hợp quy đá ốp lát ? Vì gạch ốp lát, đá ốp lát là các loại hàng hóa vật liệu xây dựng có quy định phải chứng nhận hợp quy theo thông tư 15/2014/TT-BXD và [...]

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 15/09/2014 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Do đó các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa vật liệu [...]