Tag - chứng nhận hợp quy sơn

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy sơn

1.Các loại sơn phải chứng nhận hợp quy: Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD thì tất cả các loại sơn sau đây đều phải chứng nhận hợp quy: Nhóm sơn tường dạng nhũ tương Nhóm sơn Epoxy Nhóm sơn Alkyd Sản phẩm sơn đều phải chứng [...]

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 15/09/2014 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Do đó các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa vật liệu [...]