Tag - chứng nhận hợp quy vật liệu chống thấm

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy Silicon, vật liệu chống thấm

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy ? Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết [...]