Tag - công bố hợp quy kính

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy kính

1.Vì sao kính phải cần chứng nhận hợp quy theo Thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD ? Vì kính xây dựng là nhóm sản phẩm nằm trong quy định của Thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, do đó cần phải thực hiện [...]