Tag - công bố hợp quy ống upvc

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy ống nhựa uPVC

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy ? Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết [...]