Tag - loại giấy nào phải chứng nhận hợp quy

Tháng Tám 2017

Các loại giấy nào phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT

Theo Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công thương thì các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chính thức được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang số hiệu QCVN 09:2015/BCT kể từ ngày 01/01/2018, như vậy những mặt hàng giấy nào phải [...]