Tag - thông tư hướng dẫn

Tháng Ba 2016

Download thông tư hướng dẫn

Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 15/2014/TT-BXD  ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD cho hàng hóa vật liệu xây dựng. Thông tư 14/2010/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng - gạch, đá ốp lát Thông tư 21/2010/TT-BXD [...]