Tag - tiêu chuẩn bộ nông nghiệp nhật bản

Tháng Mười 2016

Chứng nhận tiêu chuẩn JAS

TIÊU CHUẨN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN JAS (Japanese Agricultural Standard) là tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản. bộ tiêu chuẩn JAS quy định các tiêu chí cho sản phẩm và cách dán nhãn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự [...]