Vinacontrol cấp chứng chỉ Hợp quy cho sản phẩm cát xây dựng của DNTN Trường Thắng

Vinacontrol cấp chứng chỉ Hợp quy cho sản phẩm cát xây dựng của DNTN Trường Thắng

Ngày 05/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD  cho sản phẩm Cát xây dựng (cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa) của DNTN Trường Thắng.

Cát xây dựng là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có yêu cầu phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn  QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá và cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho 10 nhóm sản phẩm trong tổng số 10 nhóm sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng.

Hop quy cat Truong Thang

Share this post

There are no comments yet