Vinacontrol được chỉ định đào tạo An toàn Vệ sinh lao động theo Nghị định 44

Vinacontrol được chỉ định đào tạo An toàn Vệ sinh lao động theo Nghị định 44

Ngày 28/06/2017 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được Sở LĐTBXH chỉ định thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các đối tượng huấn luyện hạng A gồm các nhóm: Nhóm 1, nhóm 4 và nhóm 6 theo quyết định số 821/QĐ-LĐTBXH. Theo quyết định chỉ định này Vinacontrol được cấp chứng nhận huấn luyện các nhóm theo quy định tại Nghị định 44/2016/ND-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Xem chỉ định Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động của Vinacontrol tại đây

Chi dinh dao tao theo Nghi dinh 44

Như vậy theo quyết định chỉ định này và quyết định chỉ định đào tạo An toàn vệ sinh lao động số351/QĐ-ATLĐ của Cục An toàn lao động thì Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được phép thực hiện đào tạo và cấp chứng nhận an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 5 nhóm, bao gồm:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

Nhóm 6: Đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động cho An toàn, vệ sinh viên (là người lao động trực tiếp do người lao động trong tổ bầu ra)

Share this post

There are no comments yet