This heading will be automatically generated by a theme

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

Theo quy định của Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tất cả các thiết bị trong nhóm thiết bị nâng đều phải bắt buộc phải chứng nhận hợp quy. 1. Những thiết bị nâng nào phải chứng nhận hợp quy ? Danh sách thiết bị nâng cần chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn…

Chứng nhận hợp quy xe nâng

Xe nâng là thiết bị có yêu cầu chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH. Yêu cầu chứng nhận hợp quy đối với xe nâng hàng được quy định cụ thể tại Mục 3.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng…
Mãu dấu hợp quy Vinacontrol

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình áp lực

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy: Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật…
Mãu dấu hợp quy Vinacontrol

Chứng nhận hợp quy thang máy

VINACONTROL là đơn vị được Bộ LĐTBXH chỉ định chứng nhận hợp quy thang máy, thang cuốn. VINACONTROL giới thiệu các thủ tục chứng nhận như sau: 1. Chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn: Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật…