Category Archives: Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy

...[Chi tiết]

Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

VIETNAM CERT giới thiệu các quy định của luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ...[Chi tiết]

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG QUY CHUẨN

Để giúp nhiều người biết về thủ tục xây dựng, ban hành và áp dụng...[Chi tiết]

Sự khác nhau giữa TCVN và QCVN

Nhiều doanh nghiệp được yêu cầu phải thực hiện chứng nhận TCVN (Tiêu chuẩn Việt...[Chi tiết]

Quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa VLXD

Vật liệu xây dựng (VLXD) đóng vai trò chủ yếu trong công tác xây dựng và...[Chi tiết]

Những quy định cơ bản về An toàn Thực phẩm

Chương trình an toàn thực phẩm Codex Alimentarius Codex Alimentarius là tập hợp các tiêu...[Chi tiết]

Quy trình công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD các sản phẩm...[Chi tiết]

VIETNAM CERT được chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

VIETNAM CERT là đơn vị đầu tiên được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận...[Chi tiết]

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Ngày 07 tháng 8 năm...[Chi tiết]

Chứng nhận hợp quy quần áo

VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ Công thương chỉ định chứng nhận hợp quy...[Chi tiết]