This heading will be automatically generated by a theme

Mãu dấu hợp quy Vinacontrol

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình áp lực

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy: Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật…